Domowe Przedszkole "Duszek"

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Ducha Świętego

Domowe Przedszkole „Duszek"

50-517 Wrocław, ul. Bardzka 2/4
tel: 534 102 355
mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP 899-22-39-724
Cele i zadania Domowego Przedszkola „Duszek”

1. Domowe Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej.

3. Domowe Przedszkole wspomaga rozwój dzieci niepełnosprawnych w integracji z rówieśnikami odpowiednio do potrzeb tych dzieci, z uwzględnieniem możliwości lokalowych, kadrowych i wyposażenia oraz w zakresie środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.

4. Domowe Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

5. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

6. Cele szczegółowe Domowego Przedszkola:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) narodowej;

10) kształtowanie u dzieci poczucia tolerancji społecznej, kulturowej i religijnej;

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

12) udzielanie odpowiednio do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, nauczycielom i rodzicom.

7. Wynikające z powyższych celów zadania, Domowe Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymanie ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dziecka,

4) wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) wychowanie prozdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,

7) wychowanie przez sztukę:

a) dziecko widzem i aktorem,

b) muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

c) różne formy plastyczne,

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

10) wychowanie dla poszanowanie roślin i zwierząt,

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Do pobrania (pdf):

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

EU Cookie Directive Module Information