Sakrament Chrztu Świętego

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
”. (Mt 28,19)

Chrzest dzieci odbywa się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 13.30 (w okresie wakacyjnym – podczas Mszy św. o godz. 12.00).

(Przygotowanie dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy św. o godz. 18.00).

W roku 2024 sakrament chrztu udzielany będzie:

14 i 28 stycznia o godz. 13.30
11 i 25 lutego o godz. 13.30
10 i 24 marca o godz. 13.30
1, 14 i 28 kwietnia o godz. 13.30
12 i 26 maja o godz. 13.30
9 czerwca o godz. 13.30 i 23 czerwca o godz. 12.00
14 i 28 lipca o godz. 12.00
11 i 25 sierpnia o godz. 12.00
8 i 22 września o godz. 13.30
13 i 27 października o godz. 13.30
10 i 24 listopada o godz. 13.30
8 i 25 grudnia o godz. 13.30

Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Sakramentu Chrztu świętego mając ze sobą następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenie od rodziców chrzestnych, mieszkających poza parafią chrztu o możliwości dopuszczenia ich do godności chrzestnych (pobierają w parafiach swojego zamieszkania),
 • w przypadku dziecka, którego rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, a chcą prosić o Sakrament Chrztu św. dziecka w naszej parafii, muszą przedłożyć zgodę swojego proboszcza.


RODZICE

Rodzice prosząc o Sakrament Chrztu dla swojego dziecka, biorą na siebie odpowiedzialność wychowania dziecka w wierze katolickiej. Wychowanie w wierze oznacza doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez:

 • przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki,
 • przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy,
 • włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna),
 • posyłanie na naukę religii,
 • doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania,
 • wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.


Jeśli rodzice dziecka, nie mając przeszkód kanonicznych, żyją w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego) powinni starać się o doprowadzenie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. Trudno bowiem mieć uzasadnioną nadzieję na chrześcijańskie wychowanie dziecka, jeśli rodzice nie są praktykującymi katolikami, żyją bez przeszkód w konkubinacie, bądź na kontrakcie cywilnym.
Udzielenie chrztu dziecku rodziców świadomie rezygnujących ze ślubu kościelnego byłoby legalizacją ich zaniedbania, lub co gorsze lekceważenia wiary.
Jeżeli z powodu przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego wraz z chrzestnymi składają oświadczenie, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.


RODZICE CHRZESTNI

Funkcja „rodziców chrzestnych”, jest posługą podej­mowaną w imieniu Kościoła. Dlatego Kościół stawia warunki, które muszą być spełnione, aby móc być chrzestnym.
Rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat. Nie mogą być ojcem ani matką przyjmującego chrzest św. Muszą należeć do Kościoła katolickiego, uprzednio przyjąć sakramenty: Chrztu św., Eucharystii, Bierzmowania. Rodzice chrzestni powinni swoim życiem, zgodnym z nauką Kościoła katolickiego wyznawać swą wiarę. Ponieważ pomóc w dojrzewaniu do wiary może tylko człowiek, który sam wiarą żyje i tylko dlatego może być jej świadkiem.
Na rodziców chrzestnych nie można wybierać, tych którzy z wiarą nie mają nic wspólnego, ludzi żyjących w konkubinatach, związkach niesakramentalnych, nie praktykujących, parafian nie widzianych nigdy w świątyni, nie znający własnych proboszczów, nie przyjmujących księdza po kolędzie.
Skoro nie są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i sami nie żyją wiarą, nie mogą więc wesprzeć w tym rodziców dziecka i przekazać wiary dziecku.

KKK 1650 „… Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do Komunii Eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych”, jak np. bycia chrzestnym, czy świadkiem do bierzmowania …

Osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Obowiązkiem rodziców chrzestnych jest:

 • dawanie przykładu dziecku poprzez prowadzenie autentycznego życia chrześcijańskiego,
 • wspomaganie rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
 • modlenie się za chrześniaka,
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracanie im uwagę.


KKK 1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie.


Sakramentu chrztu można udzielić każdemu człowiekowi, który jeszcze nie został ochrzczony. Chrzest wyciska niezatarte znamię tak, że nie można powtórnie udzielić chrztu temu, kto już raz został ważnie ochrzczony.