Sakrament Małżeństwa

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący(…)
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współ weseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma […]
Tak więc trwają: wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

(1Kor 13)

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Narzeczeni planujący sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed datą ślubu celem spisania Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich.


Kan. 1115: M
ałżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie. Ze słusznych racji narzeczonych, za niezbędną zgodą własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Dokumenty potrzebne do spisywania protokołu przedślubnego:

– Dowód osobisty,

– Świadectwo chrztu wydane do ślubu kościelnego,

– Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie ma informacji o nim na akcie chrztu),

– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

– Ostatnie świadectwo z nauki religii,

– Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stanowiącym podstawę do ślubu konkordatowego,

– Zgoda własnego proboszcza, jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią planowanego ślubu (wystarczy z jednej strony),

– W przypadku wdowca lub wdowy należy przedstawić, jako dowód śmierci współmałżonka Akt zgonu z USC lub świadectwo zgonu z parafii pogrzebu,

– W przypadku osób cywilnie związanych i rozwiedzionych, należy przedstawić Wyrok Sądu.